Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština Udruge Montessori pedagogije – Split, na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2015. god. donijela je

 

                                        STATUT

Udruge Montessori pedagogije – Split

 

 1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim statutom uređuju se pitanja  o nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima Udruge Montessori pedagogije – Split, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti  rada, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama, odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, članarini, unutarnjem ustrojstvu, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja s mogućom dobiti, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Puni naziv udruge je: Udruga Montessori pedagogije –  Split

Skraćeni naziv glasi: Udruga Montessori – Split.

Sjedište Udruge Montessori pedagogije – Split je u Splitu.

Udruga Montessori pedagogije – Split djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije.

Udrugu Montessori pedagogije  – Split zastupa Predsjednik Udruge. Skupština Udruge može ovlastiti i drugu osobu na zastupanje.

 

Članak 3.

Udruga ima svojstvo pravne osobe te se upisuje u registar udruga. Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u  Splitsko – dalmatinskoj županiji, odjel za opću upravu, Split.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udruga Montessori – Split  ima pečat četvrtastog oblika. Pečat sadrži puni naziv i sjedište Udruge.

 

Članak 5.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

 1. Područje djelovanja, ciljevi i djelatnosti udruge

Članak 6.

Područje djelovanje Udruge, sukladno ciljevima je zdravstveno-obrazovno.

 

III. Ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 7.

Cilj Udruge  jest:

–  poticanje terapije po metodi M. Montessori za djecu i odrasle s teškoćama u razvoju

– razvijanje  i ostvarivanje  odgojno   obrazovnih  sadržaja   i djelatnosti  sukladno načelima  pedagogije M. Montessori,  kao što je integracija djece s poteškoćama u svrhu razvoja cjelovite osobnosti,

–  poticanje medicinskog i psihološkog dijagnostičkog rada po načelima Montessori  pedagogije,

– informiranje i educiranje roditelja,  javnosti te ostalih društvenih institucija i udruga o temelju, sadržaju i programu rada u Montessori pedagogiji, njenom značenju   i postignutim   rezultatima   putem:  javnih   predavanja   i  tribina, seminara, radionica, sredstava javnog priopćavanja

– poticanje i pomaganje onim osobama koje se prema  pozitivnim zakonskim

propisima mogu baviti organiziranim radom s djecom (dječji vrtići, škole, igraonice…) radi  poboljšanja  kvalitete  odgojno-obrazovnih  procesa, integracije djece s poteškoćama u redovite odgojno-obrazovne programe od vrtića do     srednje škole što podrazumijeva savjetodavni rad s roditeljima

– educiranje roditelja  djece  s  poteškoćama  i djece  tipičnog razvoja za rad po metodi M. Montessori

– uključivanje  u  odgojno-obrazovne  sadržaje  odgojnih  sudionika  različite kronološke dobi,

– upoznavanje  svih članova s odgojno -obrazovnim  procesima  iz same metode M.

Montessori: teoretski kao i  praktično, posebno sa značenjem Montessori materijala,

– organiziranje timskog prihvaćanja djeteta s poteškoćama.

 

Ostvarivanje  cilja   iz  stavka   1.  ovog  članka  Udruga  ostvaruje  sljedećim djelatnostima:

– organiziranje provođenja  odgojno-obrazovnih  procesa  primjenom  metode M. Montessori:  djecji  vrtići,     škole,     Montessori  terapije,  dječje radionice,

– organiziranje:

– radionica  u koje se  uključuju   djeca različite kronološke  dobi;

– radionica u kojima se osmišljava slobodno vrijeme djece školske dobi po načelima Montessori pedagogije

– organiziranje provođenja Montessori terapije

– organiziranje preventivnog i terapeutskog rada s djecom s poteškoćama u razvoju

–  izrada i nabava Montessori didaktičkog materijala

–  organiziranje školovanja i stručnih seminara za Montessori  odgojitelje i učitelje,

– organiziranje stručnog usavršavanja i edukacije iz cjelokupne pedagogije M. Montessori

– organiziranje supervizije iz rada pojedinih odgojno-obrazovnih sadržaja u okviru Udruge

– znanstveno praćenje  rada različitih  Montessori  ustanova kao što su Montessori vrtići, radionice, Montessori terapije,

– izdavačka djelatnost (pisanje članaka, radnih materijala, izdavanje časopisa, prevođenje knjiga, slikovnica, stručne literature, grafička rješenja plakata, štampanje i umnožavanje…) kao i suradnja s časopisima iz područja odgoja i obrazovanja

–  suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Članak 8.

Rad Udruge je  javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge te putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.

Predstavnici sredstava javnog priopćenja mogu biti nazočni sjednicama tijela upravljanja Udruge i  izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Radi što potpunijeg  ostvarivanja javnog rada Udruga  može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi   Skupština.   Udruga   po   potrebi   izdaje   i druga   sredstva  javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

 1. Članstvo u udruzi

Članak 9.

Članstvo u Udruzi Montessori pedagogije – Split je dragovoljno.

Članom  udruge  može  postati svaka fizička i pravna osoba sukladno ovom Statutu i Zakonu koja pristupi Udruzi potpisivanjem pristupnice, te ako prihvaća odredbe Statuta  i program Udruge.

 

 

Članak  10.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Udruge Montessori pedagogije  –  Split po primitku molbe za prijam kandidata.

U  Udruzi Montessori pedagogije – Split vodi se  registar  članova.

O obliku  i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Predsjedništvo.

 

Članak 11.

 

Prava i obveze članova jesu:

 

– da biraju i  budu birani u tijela Udruge

– da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju;

– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti;

– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;

– da se pridržavaju  odredaba  ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

– da redovito plaćaju članarinu;

– da čuvaju i  podižu ugled  Udruge.

 

Članak 12.

Članstvo u Udruzi Montessori pedagogije – Split prestaje:

– prestankom djelovanja Udruge Montessori pedagogije – Split

– pismenom izjavom o istupanju iz članstva

– isključenjem iz članstva.

 

 

Članak 13.

Član Udruge  Montessori pedagogije – Split  može biti isključen  iz članstva  ako  prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interes Udruge  ili prouzroči ozbiljnu  štetu Udruzi i njenom članstvu.

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Udruge.

lsključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.

 

 1. Tijela Udruge

                                                           Članak 14.

Tijela udruge su:

 

1.Skupština

 1. Predsjedništvo
 2. Predsjednik udruge
 3. Nadzorni odbor
 4. Likvidator
 5. Tajnik udruge

 

 

Članak 15.

Skupština  je najviše tijelo Udruge Montessori pedagogije – Split, a čine je svi članovi Udruge.

Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.

Predsjednik može sazvati izvanrednu  skupštinu  na vlastitu  inicijativu  ili na zahtjev najmanje  jedne trećine ukupnog  broja članova, s time da se odmah predloži dnevni red. Ako Predsjednik  ne sazove  Skupštinu na zahtjev predlagatelja  iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog  zahtjeva sazvat će je predlagatelj. Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti Predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Predsjedništvo ili Nadzorni odbor dok sjednicu Predsjedništva može sazvati potpredsjednik  ili najstariji član Predsjedništva.

 

Članak 16.

Skupštinu saziva Predsjednik dostavljanjem  pismenih  poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke  o mjestu i vremenu održavanja  sjednice te prijedlog dnevnog  reda.  Uz  poziv  dostavljaju  se  i materijali  o  pitanjima  koja  su  na dnevnom redu. O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik.

 

Članak 17.

Skupština može pravovaljano odlučivati, ako je nazočna najmanja polovina članstva Skupštine. Ako Skupštini ne pristupi polovina članova,  sazivač saziva novu Skupštinu u roku  ne  manjem  od  8  dana,  s  time  da  tada  Skupština može  donositi pravovaljane odluke ako je nazočno najmanje 1/4  članova Skupštine. Pravovaljane  odluke  donose  se  natpolovičnom  većinom  glasova  nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 18.

 

 

Skupština donosi Statut, njegove izmjene i dopune, druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge, bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora, bira i opoziva likvidatora udruge, donosi financijski plan i usvaja završni račun, razmatra izvještaj o radu predstavnika Udruge, odlučuje o sudjelovanju Udruge u  radu nacionalnih i inozemnih organizacija, odlučuje  o udruživanju s  drugim  organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih, odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i rješava o žalbama članova u drugom stupnju, odlučuje o prestanku Udruge te  o drugim pitanjima od značenja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom, a koja nisu u nadležnosti drugog tijela.

 

Članak 19.

Predsjedništvo ima 4 člana koje bira i opoziva Skupština. Članovi Predsjedništva biraju se na vrijeme od 4 godine. Predsjedništvo  udruge ima predsjednika,  jednog potpredsjednika i tajnika koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Predsjedništva.

Skupština može i prije isteka mandata razriješiti Predsjednika i članove Predsjedništva ako prekorače  svoja ovlaštenja iii ne izvršavaju savjesno svoje obveze.

Ako  razrješava   cijelo  Predsjedništvo,   Skupština  tada  bira  novo  s  punim

mandatom, a ako razrješava pojedine članove Predsjedništva,  Skupština bira nove članove  Predsjedništva  na vrijeme  do isteka mandata  u čiji su sastav birani.

Svaki član Predsjedništva, Predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za  razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti Predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Predsjedništva.

Članak 20.

Predsjedništvo i  svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Predsjedništvo:

– utvrđuje prijedlog statuta i  njegovih izmjena i dopuna

– utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa

– podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu

– odlučuje o visini članarine

– odlučuje o prijemu i  o isključenju iz članstva

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta  Udruge

– brine se o informiranju članova i javnosti

– odlučuje o korištenju imovine  Udruge

– osniva  odbore,  komisije  i druga  tijela  koja  pomažu  ostvarivanju  ciljeva

Udruge

– obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice  Predsjedništva   održavaju  se  prema  potrebi.  Sjednica  se  može održati ako je nazočna većina članova Predsjedništvo, a pravovaljane  odluke donose se većinom nazočnih članova Predsjedništva.

 

Članak  21.

Predsjedništvo može osnivati odbore i druga povremena radna tijela udruge. Predsjedništvo  imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz redova članova  Udruge na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješće Predsjedništvu.

Članak 22.

Predsjednik osigurava pravilan i    zakonit rad Udruge. Predsjednika bira Skupština na vrijeme od 4 godine, s tim da može biti biran više puta za redom.

 

Članak 23.

Predsjednik  predstavlja i zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupštine te odgovara za pravilan i zakonit rad Udruge.

Predsjednik  Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva.

 

Predsjednik  udruge:

– saziva sjednice Skupštine i Predsjedništva te  predlaže dnevni red,

– provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica

Skupštine.

 

Članak 24.

Potpredsjednik pomaže Predsjedniku Udruge u njegovu radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri Predsjednik i Predsjedništvo.

 

Članak 25.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština  između članova Udruge na mandat od 4 godine.

Tajnik  udruge:

–  priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština

–  brine  o urednom vođenju registra članova

–  vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Predsjedništva

–  vodi i   čuva arhivu  Udruge te

–  obavlja  stručne  i druge  poslove  za potrebe  Predsjedništva  u  skladu  s općim aktima Udruge.

 

Članak 26.

Nadzorni odbor  ima  3 člana  koje  bira Skupština  na vrijeme  od 4 godine i  mogu biti birani ponovo.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva.

Nadzorni   odbor   pravovaljane odluke donosi većinom  glasova nazočnih članova.

Predsjednik  Nadzornog  odbora,  kojeg  biraju  članovi  između  sebe,  saziva

sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor iii Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Članak 27.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

– primjenu odredaba ovog Statuta i   drugih općih akata  Udruge,

– materijalno – financijsko poslovanje i    korištenje imovine Udruge,

–  ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 28.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju  i sve podatke o radu i  poslovanju  Udruge. Predsjedništvo i svaki član  Udruge  dužan  je  bez odgađanja  omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju  i podatke te dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog  odbora mogu biti nazočni sjednicama  Predsjedništva, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Predsjedništva  i Skupštine ako utvrdi nepravilnost  u izvršavanju poslova iii povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

Članak 29.

Na način i postupak  razrješavanja  Nadzornog  odbora ili pojedinog  njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 19. ovoga Statuta.

 

Članak 30.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 1. Prestanak postojanja udruge

Članak 31.

Udruga prestaje odlukom Skupštine i u drugim Zakonom propisanim slučajevima.

 

Članak 32.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

 

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

VII. Imovina udruge

Članak 33.

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva stečena uplatom članarina,

– donacije i dotacije,

– sredstva  dobivena od nacionalnih i međunarodnih  organizacija  koje  podupiru   rad djelovanje Udruge,

– sredstva ostvarena organiziranjem  stručnih seminara

– ostali prihodi sukladno Zakonu.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa Zakonom.

 

Članak 34.

Udruga upravlja imovinom  u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi  određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu

kalendarsku godinu i  vrijedi za tu istu godinu.

Po završetku  godine za koju je donesen  financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju  imovinom Udruge.

 

VIII. Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar udruge

 

Članak 35.

Spor odnosno sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora odnosno sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor odnosno sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor odnosno sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 1. Statut i drugi opći akti

Članak 36.

Statut  je temeljeni  opći  akt  Udruge  i svi drugi  akti moraju  biti u  skladu  s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena  i dopuna  statuta priprema  i utvrđuje Predsjedništvo  Udruge te ga

upućuje na raspravu članovima.

Predsjedništvo  Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i    utvrđuje Prijedlog statuta.

 

Članak 37.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

 

Članak 38.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju  podrobnu  razradu, bit  ce  uređena  općim  aktima  koje  donosi Skupština.

 

 1. Prijelazne i završne odredbe

Članak 39.

Ovaj Statut stupa  na snagu  danom  donošenja,  a primjenjuje  se s danom upisa u registar pri Uredu za opću upravu Splitsko – dalmatinske županije. Statut   potpisuje   imenom,   prezimenom,   oznakom   svojstva   i  vlastoručnim potpisom osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

 

 

 

 

Split,  17. siječnja 2015.

 

Predsjednik

Udruge Montessori pedagogije – Split:

 

LIGIJA  KROLO